Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/autogielda/domains/cashprinter.pl/public_html/modules/database/classes/Kohana/Database/MySQL.php on line 59
Cashprinter.pl

Regulamin

REGULAMIN PORTALU CASHPRINTER.PL

 

§1. [SERWIS – WARUNKI KORZYSTANIA]

 1. Serwis jest tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora.

 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.

 3. Korzystanie z Funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy.

 5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

 6. Serwis jest kierowany do Konsumentów oraz Firm. Oba podmioty mogą w sposób efektywny zawierać Umowy.

 7. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

 8. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Serwisu, a także Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi oraz Polityce Prywatności.

 9. Zarówno Regulamin, Polityka Prywatności jak i Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności (w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności) są udostępnione nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia : (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne.

 10. Administrator lub właściwy Partner zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: (i) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonej przez niego Usługi, (ii) funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonej Usługi, wprowadzanych przez Administratora lub Partnerów do Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

§2. [ZNACZENIE]

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

  1. Administrator – HOMEVENTURE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy pl. Jana Kilińskiego 2, KRS: 0000684626;

  2. Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów;

  3. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Administratora biuro obsługi Użytkowników, stanowiące biuro Projektu i mieszczące się przy pl. Jana Kilińskiego 2 w Rzeszowie, tel. 660 939 512, e-mail: biuro@homeventure.pl;

  4. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

  5. Dobra - dobra osobiste w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  6. Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, w tym w szczególności cennik, na jakich świadczone są - w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu - niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;

  7. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta;

  8. Działanie - działanie wspierające projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych ;

  9. Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu, w tym możliwości: dostępu do lub zamieszczania Zawartości; wyszukiwania Zawartości według zadanych kryteriów; tworzenia grup Użytkowników; zamawianie usług oferowanych przez innych Użytkowników;

  10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  11. Konto - konto zakładane w ramach Serwisu;

  12. Licencja - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia Administratora do korzystania z Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Systemu Administratora przy wykorzystaniu Konta - na warunkach określonych w § 5 Regulaminu;

  13. Okres Licencji - czas określony równy 12 miesięcy liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Systemu Administratora);

  14. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie m.in. z Serwisu, Usług bądź Funkcjonalności;

  15. Partner - przedsiębiorca lub inny podmiot będący kontrahentem Administratora, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu lub którego usługi są udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu;

  16. Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;

  17. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;

  18. Projekt - projekt Administratora pn. „CASHPRINTER.PL”, realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej;

  19. Przedłużony Okres Licencyjny - czas określony równy 12 miesięcy liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Systemu Administratora);

  20. Regulamin - niniejszy regulamin;

  21. Reklamacja – żądanie, o którym mowa w § 12 Regulaminu, skierowane przez Użytkownika Zarejestrowanego do Administratora dotyczące błędów w funkcjonowaniu Serwisu, niezgodności z Umową, a także innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu;

  22. Serwis - witryna internetowa Administratora, funkcjonująca pod nazwą domenową: cashprinter.pl;

  23. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

  24. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

  25. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  26. Umowa - umowa o świadczenie Usług;

  27. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

  28. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

  29. Użytkownik - podmiot, który korzysta z Serwisu;

  30. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

  31. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Administratora:

   1. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych: (i) przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub wyższa, Firefox w wersji 11 lub wyższej, Google Chrome w wersji 11 lub wyższej, Safari w wersji 5 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej; (ii) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript; (iii) dostęp do sieci Internet;

   2. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: (i) system Android lub iOS; (ii) prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html; (iii) włączona transmisja danych;

   3. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji;

   4. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail);

   5. Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego;

  1. Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Systemie Administratora za pomocą Serwisu, w tym informacje, opisy, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje, materiały, a także dane, wzory i znaki towarowe;

  2. Zgoda - oświadczenie woli wyrażające zgodę (nie: domniemaną lub dorozumianą z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności);

  3. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie,), sieci komputerowe (w tym System lub jego elementy lub Urządzenia końcowe) lub dane (w tym Dane);

  4. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Administratora lub podmiotów, z którymi łączą Administratora stosowne umowy dotyczące Praw;

 1. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.

 2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

§3. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.

  2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług, czy też Funkcjonalności, zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.

  3. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.

  4. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

§4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

 1. Serwis zawiera kombinację Zawartości pochodzącej od: Administratora, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera, ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne treści składające się na Zawartość pochodzącą od Administratora były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość dostarczana przez Administratora ma jedynie charakter ogólny (niezindywidualizowany) i podawana jest w celach informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych, z uwagi na co nie może być utożsamiana z konsultacją czy też doradztwem finansowym, marketingowym, ani z ich surogatami.

 3. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora.

 5. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały (niezależnie od ich formy lub charakteru), które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie za pośrednictwem Serwisu Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - jeżeli Dane te nie zostały uprzednio podane do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

 6. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać wszystkie niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich za pośrednictwem Serwisu Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji. W szczególności dotyczy to znaków towarowych i innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę.

 7. Administrator egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą mu przysługiwać, do: a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części; b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu; lub c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Administratorowi środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu.

 8. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności - w części bądź w całości - są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Administrator nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych. Administrator nie jest również stroną stosunków obligacyjnych powstałych pomiędzy Użytkownikami przy lub w związku z korzystaniem z Serwisu.

 9. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Administratora, Partnerów lub osób trzecich), dostępności usług dostarczanych przez Partnerów lub wyrażenia i niecofania Zgody.

 10. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych.

 11. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Administrator nie gwarantuje kompatybilności usług dostarczanych przez Partnerów z Funkcjonalnościami, ani symultanicznej dostępności tych Funkcjonalności.

 12. Użytkownik winien mieć świadomość, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typucookies lub log, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d)  korzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wymaga uprzedniego wyrażenia Zgody. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi we właściwym terminie wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

§5. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

 1. Uprawnionym do Znaków jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.

 2. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Administratora w celu korzystania z Serwisu.

 3. Użytkownik niniejszym udziela Administratorowi Licencji na korzystanie z Zawartości - wprowadzonej do Systemu za pośrednictwem Serwisu - na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wykonywanie - niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Konta.

 4. Użytkownik ponadto niniejszym wyraża zgodę na wykonywanie przez Administratora praw zależnych w stosunku do Zawartości, o której mowa w ust. 3 powyżej.

 5. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja zostaje udzielona na Okres Licencji. Okres Licencji ulega cyklicznemu przedłużeniu na Przedłużony Okres Licencyjny, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu licencyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem na koniec każdego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego), za wypowiedzeniem złożonym w ostatnim miesiącu danego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego). Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu jego zmian, efektywne udzielanie Licencji na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

 6. Użytkownik winien umieszczać Zawartość, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.

 7. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.

§6. [OPŁATY]

 1. Rejestracja w ramach Systemu Administratora jest bezpłatna.

 2. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu uzyskania dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.

 3. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

 4. Użytkownicy, którzy korzystają z płatnych Funkcjonalności w ramach Serwisu, obowiązani są podawać zgodne ze stanem faktycznym informacje, stanowiące podstawę do obliczenia opłaty za korzystanie z danej Funkcjonalności.

 5. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem udostępnionego interfejsu danego centrum rozliczeniowego lub przelewem.

§7. [KONTO]

 1. Użytkownicy mogą a) umieszczać Zawartość lub b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności, jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.

 2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: a) imię i nazwisko; b) adres; c) adres e-mail; d) telefon; e) NIP; f) hasło; a w niektórych przypadkach również: g) dane osoby kontaktowej oraz nazwę prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie aktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu.

 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, o którym powyżej, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.

 5. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto.

 6. Administrator rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Administratorowi przez Użytkownika wymaganych przez Administratora informacji lub dokumentów.

 7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem, iż Użytkownik (odpowiednio): a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Administrator uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza prawa Administratora, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

 9. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.

 10. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest: (a) utrzymywać w tajemnicy dane dotyczące jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczać dostęp osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika.

§8. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Administrator szanuje prywatność Użytkowników i pragnie ją chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Sytemu Administratora treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.

§9. [ZABEZPIECZENIE]

 1. Użytkownicy zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Administratora przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw innych Użytkowników lub osób trzecich.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Administratora, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Administratorem, zgodnie z wnioskiem Administratora, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

§10. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI]

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości, Treści i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu.

 2. Wszelka Zawartość jest zamieszczana w ramach - jak i pobierana z - Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§11. [NARUSZENIA]

 1. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw zostało w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia tego faktu do Administratora - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.

 2. Dla ułatwienia Administratorowi reakcji na ewentualne naruszenia, Administrator zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: (a) precyzyjne oznaczenie osoby, której prawa zostały naruszone; (b) precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków naruszających ww. prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów; (c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu); (d) dane kontaktowe zgłaszającego; (e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę naruszonych praw, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Administratorowi lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu naruszone prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

§12. [REKLAMACJE]

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

 2. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

 3. Reklamacja powinna zawierać: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika Zarejestrowanego albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; (b) określenie przedmiotu Reklamacji oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających Reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy UżytkownikZarejestrowany żąda ich uiszczenia; (e) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; (f) podpis Użytkownika Zarejestrowanego albo jego reprezentanta - w przypadku Reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy Reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika Zarejestrowanego, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.

 4. W przypadku, gdy złożona Reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie Reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 5. Administrator udziela odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej Reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania Reklamacji w całości lub części.

§13. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Administratora woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.

 2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Administratora, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu, lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości.

§14. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 3. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium.

 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora.


 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU CASHPRINTER.PL

 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Systemu Administratora informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.

Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jej aktami wykonawczymi oraz RODO.

Użytkownicy Zarejestrowani oraz Użytkownicy, którzy zdecydowali się na niewymagające posiadania Konta: Usługi lub Funkcjonalności lub inne formy współpracy - winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym.

Podanie Danych ma, co do zasady, charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Funkcjonalności Serwisu.

Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody.

Administratorem Danych jest Administrator. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; profilowaniem Zawartości kierowanej do Użytkownika; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr, a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych, jeżeli Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazuje te Dane innemu administratorowi Danych.

Administrator dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników Zarejestrowanych, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych Usług lub Funkcjonalności przez bądź przy udziale Partnerów.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies lublog, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej.

Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Reklamy online w ramach Serwisu, w tym między innymi Bannery, nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników.

Serwis kierowany jest do Użytkownika, który spełnia (odpowiednio) następujące kryteria: a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury System Administratora - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do Serwisu Administratora poprzez Serwis przy wykorzystaniu Sieci.

Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu Sieci. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w ramach korzystania z Usług bądź Funkcjonalności. Administrator lub właściwy Partner zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: (i) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonej przez niego Usługi, (ii) funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonej Usługi, wprowadzanych przez Administratora lub Partnerów do Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

Serwis wykorzystuje Google Analytics, internetowe narzędzie służące do analizy oglądalności stron internetowych, udostępniane przez Google Inc. (“Google”).  Google Analytics korzysta z plików “cookies”, czyli plików tekstowych kreowanych na komputerze Użytkownika, których treść pozwala przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z danej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są pobierane przez Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dane te będą wykorzystywane do oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, ale także tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Adres IP Użytkownika nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Co do zasady istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkownika z obsługiwania przez jego przeglądarkę plików „cookies”, jednakże należy pamiętać, iż może to przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu. 

Korzystanie z Funkcjonalności uzależnione jest od uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika Zgody na zbieranie i przetwarzanie Danych jego dotyczących na zasadach opisanych w niniejszej Polityce PrywatnościW zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

HOMEVENTURE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Jana Kilińskiego 2,

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Świadczenie usług oferowanych w Serwisie

Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

profilowaniu w celach marketingowych

przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie

brak możliwości korzystania z usług Serwisu

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Serwisie - jego treść może zostać opublikowana w Serwisie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Serwisie.

Część Twoich danych, takich jak:

imię

nazwisko

miejscowość

zdjęcie

będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,

wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

zapamiętywania informacji o Twojej sesji

statystycznym

marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

dostawca płatności

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

hostingodawca

podmiot zapewniający system mailingowy

podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu

podmiot zapewniający usługi marketingowe

portale społeczniościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

biuro@homeventure.pl